XEOS systems s.r.o.

Certifikované systémy

EN ISO 9001

Implementace standardu EN ISO 9001:2008 znamená implementaci základního procesního řízení, které zaručí, že je v certifikované společnosti „pořádek“ – všichni ví nejen, co mají dělat, ale i jak. Manažeři mohou díky vyhodnocování procesů a pravidelným interním auditům společnost efektivně řídit. Mezi další požadavky patří neustálé zlepšování a orientace na spokojenost zákazníka.

ISO 14000

Principem standardu je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Standard nestanoví pevné požadavky na chování subjektu, klade důraz na dodržování právního prostředí týkající se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady). Základem je provedení analýzy rizik všech aspektů, které mohou mít nebo mají vliv na životní prostředí. Cílem je efektivní řízení environmentálních rizik.

ISO/IEC 20000-1

Zatímco ISO 9001 znamená řízení kvality a procesní přístup pro jakoukoli společnost, standard ISO/IEC 20000-1 je specializován na systém managementu IT služeb, je tedy konkrétnější a přísnější než ISO 9001 se zaměřením společnosti podnikající v oblasti IS/ICT. Mezi hlavní požadavky patří neustálé zlepšování kvality IT služeb, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů. Velký důraz je kladen na měřitelnost jak u dodavatelských, tak zákaznických procesů. ISO/IEC 20000-1, které vzešlo ze standardu BS 15000, popisuje integrovanou sadu procesů řízení pro poskytování služeb IT a obsahově se řídí ustanoveními IT Infrastructure Library (ITIL).

ISO/IEC 27001

Standard ISO/IEC 27001 řeší řízení informační bezpečnosti. Základním požadavkem je provedení analýzy rizik všech aspektů, které mají nebo mohou mít nějaký vliv na bezpečnost informací. Standard přesně nestanovuje podobu systému a protiopatření, ta jsou aplikována a schvalována dle výsledků analýzy rizik a dle priorit společnosti. Velký důraz je kladen na plnění požadavků právního prostředí. Cílem systému je efektivně řídit rizika v oblasti bezpečnosti informací.